Комплексно финансово-счетоводно и данъчно обслужване1. Системно водене на счетоводството, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия

2. Данъчни услуги

3. Труд и работна заплата

4. Годишни финансови отчети

5. Други декларации и справки