Допълнителни финансово-счетоводни услуги  • Изготвяне на писана счетоводна политика – по приложима за съответното предприятие счетоводна база;
  • Изготвяне на писана наредба за документооборот;
  • Изготвяне на писани правила за изчисляване на фактическа себестойност;
  • Изготвяне на пояснителни бележки към годишен финансов отчет;
  • Съставяне на амортизационна политика и амортизационен план на дружеството. Определяне на методите на амортизация, амортизационна норма и прага на същественост.